1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοματεπώνυμο

Φύλο:

Διεύθυνση στην Ελλάδα

Πόλη

Ημερομηνία γέννησης

Χώρα καταγωγής

Ηλικία

Τηλέφωνο (σταθερό)

Τηλέφωνο (κινητό)

E-mail

Παρούσα κατάσταση (μαθητής-τρια, σε εργασία, άλλο)

Αλλα


2. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έτος

Τίτλος σπουδών

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα


3. ΓΛΩΣΣΕΣ

Μητρική

Άλλη γλώσσα:Επίπεδο (επιλέξτε 1- χαμηλότερο, 5- υψηλότερο):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα :Επίπεδο (επιλέξτε 1- χαμηλότερο, 5- υψηλότερο)

Άλλη γλώσσα:Επίπεδο (επιλέξτε 1- χαμηλότερο, 5- υψηλότερο)

Άλλη γλώσσα:Επίπεδο (επιλέξτε 1- χαμηλότερο, 5- υψηλότερο)


4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργάζεστε στην παρούσα φάση

Τρέχουσα και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Περιγραφή πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας 1 Περιγραφή

Ημερομηνίες (από - προς)

Περιγραφή πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας 2 Περιγραφή

Ημερομηνίες (από - προς)

Επιχειρηματική εμπειρία Περιγραφή (αναφέρετε τον τομέα, τη χώρα, τον αριθμό των εργαζομένων κ.λπ.)

Περιγραφή (αναφέρετε τον τομέα, τη χώρα, τον αριθμό των εργαζομένων κ.λπ.)

Ημερομηνίες (από - προς)


5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

Έχετε μία επιχειρηματική ιδέα

Περιγράψτε την επιχειρηματική σας ιδέα εν συντομία

Έχετε επαγγελματική εμπειρία σχετική με την επιχειρηματική σας ιδέα?

Πως δημιουργήθηκε η επιχειρηματική σας ιδέα?

Άλλο (εξηγήστε)


6. ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Εξηγήστε ποιο είναι το κίνητρο και οι επιιώξεις σας από την συμμετοχή σας στο έργο


7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσθέστε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θεωρείτε σημαντική

Οι πληροφορίες που δώσατε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους λόγους συμμετοχής σας στο έργο EntryWay